Ohjetekstissä esiintyvät termit


Sisäpiiriläinen

Henkilö, joka saa tai voi saada tietoonsa asemansa, toimensa tai tehtävänsä nojalla julkisen kaupankäynnin kohteena olevaa arvopaperia koskevan julkaisemattoman tiedon. Sisäpiiriläisten arvopaperikaupat ja omistus ovat arvopaperimarkkinalain mukaan julkisia.

Julkisesti noteerattu yhtiö

Yritys, jonka osakkeella käydään julkista kauppaa.

Keskusvastapuoli

Keskusvastapuoli (Central Counterparty, CCP) on yhteisö, joka asettuu kaupan osapuolten väliin - myyjäksi alkuperäiselle ostajalle ja ostajaksi alkuperäiselle myyjälle - ottaen vastuulleen kaupan toteutumisen. Tällöin kaupan alkuperäiset osapuolet korvaavat keskinäiset sopimussuhteensa keskusvastapuolen kanssa tekemillään sopimuksilla.

Kytkentä

Sisäpiiriläisen kytkettäviä voivat olla lähipiiri, määräys- ja vaikutusvaltayhteisöt.

Lähipiiriin kuuluvat mm. sisäpiiriläisen puoliso tai alaikäinen vajaavaltainen.

Määräysvaltayhteisöjä ovat ne yhteisöt, joissa sisäpiiriläinen on yksin, perheenjäsenensä kanssa tai toisen sisäpiiriläisen kanssa määräävässä asemassa.

Vaikutusvaltayhteisöjä ovat ne yhteisöt, joissa sisäpiiriläinen on mm. seuraavassa asemassa: toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, tilintarkastaja jne.

Sisäpiiriläisen omistusten lisäksi lähipiirin sekä määräysvaltayhteisöiden omistukset ovat julkisia.

Tarkat tiedot erilaisista kytkennän perusteista ovat nähtävillä Finanssivalvonnan kotisivuilla.

Liikkeeseenlaskija

Osakkeita tai joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskeva osakeyhtiö, kunta tai valtio.

Muu sisäpiiriläinen

Laissa määritellyille sisäpiiriläisille (mm. toimitusjohtaja, hallituksen jäsen ja varajäsen, hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen ja tilintarkastaja) on kullekin olemassa oma sisäpiiriläisyyden perusteensa. Muulla sisäpiiriläisellä tarkoitetaan sellaista sisäpiiriläistä, jolle ei ole erikseen määriteltyä sisäpiiriläisyyden perustetta, mutta joka kuitenkin saa säännöllisesti haltuunsa sisäpiiritietoa. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi johtoryhmän jäsenet, organisaation taloudesta, rahoituksesta, lakiasioista ym. vastaavat henkilöt sekä johdon sihteerit.

Tarkat tiedot muun sisäpiiriläisyyden erilaisista perusteista ovat nähtävillä Finanssivalvonnan kotisivuilla.

Organisaatio

Yleisnimitys sisäpiirijärjestelmässä olevalle sijoituspalveluyritykselle, liikkeeseenlaskijalle, arvopaperikeskukselle jne., jolla on sisäpiiriläisiä.

Polku

Sivun yläreunassa oleva linkkien muodostama jono siitä, millä sivulla käyttäjä on nyt ja mitä kautta tähän on tultu:

Etusivu > Kyselyn aloitus

Sijoituspalveluyritys

Pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja ja tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita palveluja.

Sisäpiiritieto

Julkistamaton tieto, jolla on olennaista vaikutusta julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin arvoon. Tällaista tietoa ei saa käyttää itse hyödyn tavoittelemiseksi eikä sen perusteella saa neuvoa toisia.

;jsessionid=378AC36751D4D77922D385CF0B1EFB3E

© Euroclear Finland Oy | Huomautus