Dagliga innehavsförändringar


På denna sida visas de dagliga saldoförändringarna för den insidern eller kopplingarna. Du kommer till den här sidan genom att klicka på antalet värdeandelar på sidan Den insiderns uppgifter.

Du kan söka uppgifter om förändringar i innehav genom att ange datumintervall på blanketten och klicka på Sök. Förändringar i innehav visas endast för den tid anmälningsskyldigheten är i kraft. Beroende på organisation visas alla förändringar som skett under antingen ett eller fem år.

Med införande av Central Motpartsclearing (den 9 oktober 2009) kan så kallade Kompletteringar uppträda i de dagliga innehavsförändringarna. De gäller transaktioner som den insidern själv har anmält då den Centrala Motparten har använts i avveckling och den insidern måste ha kompletterat sin anmälan till insiderregister.

Transaktioner lämnade av den insidern påverkar inte om ingående eller utgående saldo utan kompletterar transaktioner överförda från värdeandelssystemet. Kompletteringar är sorterade enligt en registreringsdag och följer inte alltid den ursprungliga transaktionen därför att Kompletteringar inte kan kopplas med den egentliga börshandeln.

;jsessionid=B92ACB8A186C8165B78E997457A67B77

© Euroclear Finland Oy | Disclaimer